تبلیغات

فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون

این پرسشنامه در قالب ورد و دارای دو صفحه میباشد این پرسشنامه ابتدا در سال 1995 توسط اسپریتزر در 4 مولفه و 12 سوال اولیه طراحی شد و سپس وتن و کامرون در سال 1998 مولفه اعتماد را به آن افزودند.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل