تبلیغات

فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان

پایانامه در خصوص بررسی رابطه فلات زدگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان 79 صفحه ایی

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی هدف: بررسیفلات زدگی شغلی از ابعاد مختلف (فلاتساختاری،فلاتمحتوایی) شیوه تکمیل: هر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل