فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی هدف: بررسیفلات زدگی شغلی از ابعاد مختلف (فلاتساختاری،فلاتمحتوایی) شیوه تکمیل: هر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل