فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 2

راهنمای پرسشنامه انگیزش درونی

راهنمای پرسشنامه انگیزش درونی 5 صفحه ایی دارای 45 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون انریچ

آزمون انریچ 5 صفحه ایی شامل 115 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امید به زندگی 20 سوالی

پرسشنامه امید به زندگی 20 سوالی با فرمت ورد قابل ویراییش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امنیت روانی (S-I)

پرسشنامه امنیت روانی (S-I) 5 صفحه ایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 20 سوالی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث(تاریخچه،نمره گذاری،تفسیر،پرسشنامه)

پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث(تاریخچه،نمره گذاری،تفسیر،پرسشنامه) 76 پرسش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک Beck Anxiety Inventory (BAI) دارای 25 سوال

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ)

پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فهرست تجدیدنظرشده علایم روانی(scl-90r)

پرسشنامه فهرست تجدیدنظرشده علایم روانی(scl-90r)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل