فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

حرکات ورزشی و سرودهای خاص

حرکات تقلیدی و شیرین کاری و تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فلات شغلی

پرسشنامه فلات شغلی هدف: بررسیفلات زدگی شغلی از ابعاد مختلف (فلاتساختاری،فلاتمحتوایی) شیوه تکمیل: هر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل